Հանրային օֆերտա

«ՄՈՒՌ ՄՈՒՌ ԲՐԵՆԴՍ» ՍՊԸ-ն հանդիսանալով ինտերնետային հարթակի սեփականատեր, www.murmur.am համացանցային կայքի միջոցով առաջարկում և  իրականացնում է անձանց անորոշ շրջանակին հասցեագրված ապրանքի վաճառք: Սույն օֆերտայով կարգավորվում են ապրանքների ձեռք բերման պայմանները և կարգը:

1. Օգտագործվող հիմնական հասկացություններ

1.1.Ընկերություն` «ՄՈՒՌ ՄՈՒՌ ԲՐԵՆԴՍ» ՍՊԸ:

1.2.Հարթակ` Ընկերության կողմից սեփականության կամ այլ իրավունքի հիման վրա շահագործվող և սպասարկվող «murmur.am» ապրանքային նշանով ներկայացվող Էլեկտրոնային առևտրի ապահովման գործիք հանդիսացող հարթակ` www.murmur.am դոմենային անվանմամբ համացանցային կայքը, որը հնարավորություն է տալիս ինտերնետ միջավայրում կատարել պատվեր, ներկայացնել ապրանքներ, իրականացնել վաճառք և կատարել դրա հետ կապված այլ գործառնություններ։

1.3.Ապրանք` վաճառքի համար նախատեսված և տվյալ պահին հասանելի արտադրանք (այդ թվում դեղեր) և ծառայություններ, որը ներկայացված է Հարթակում:

1.4.Հաճախորդ` Ընկերության Հարթակում գրանցված կամ Հարթակի միջոցով պատվեր իրականացնելու ցանկություն հայտնող ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ:

1.5.Օգտատեր՝ Ընկերության հետ համագործակցող և Հարթակի միջոցով էլեկտրոնային առևտուր իրականացնող իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, ում կողմից առաջարկվող Ապրանքները ներկայացված են Հարթակում:

1.6.Առաքիչ՝ Հաճախորդին առաքման ծառայություններ մատուցող անձ:

1.7.Պատվեր ՝ Հաճախորդի կողմից Հարթակի կամ հեռախոսազանգի միջոցով ներկայացված պատվեր:

2. Ընդհանուր դրույթներ

2.1.Գրանցվելով սույն Հարթակում և/կամ պատվիրելով Ապրանքներ Հաճախորդն ընդունում է սույն օֆերտան և համաձայն է Ապրանքների վաճառքի պայմաններին:

2.2.Հաճախորդը համաձայնվում է իր անձնական տվյալների մշակումը Ընկերության Հարթակում հրապարակված Անձնական տվյալների մշակման քաղաքականության համաձայն իրականացնելու համար:

2.3.Հաճախորդն Ընկերության կայքում գրանցվելու, Պատվերի հայտը լրացնելու կամ հեռախոսազանգով Պատվեր գրանցելու դեպքում Ընկերությանը տրամադրում է և/կամ Օգտատերերին հասանելի է դարձնում անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականության մեջ նկարագրված անձնական տվյալները:

2.4.Եթե Հաճախորդը տրամադրում է որևէ կեղծ, ոչ ճշգրիտ կամ թերի տեղեկություն, կամ եթե Ընկերությունը ունի հիմնավոր պատճառներ կասկածի տակ դնելու այդ տեղեկության ճշմարտացիությունը, ճշգրտությունը կամ ամբողջականությունը, ապա այն կարող է մերժել Հաճախորդի հետագա մուտքը Հարթակ և/կամ հրաժարվել Ծառայությունների մատուցումից։

2.5.Հարթակում գրանցվելիս Հաճախորդն ընտրում է օգտանուն և գաղտնաբառ, որոնք խիստ գաղտնի են և ենթակա չեն փոխանցման Հաճախորդի կողմից որևէ երրորդ անձանց: Հաշիվների անվտանգությունը բարձրացնելու նպատակով Ընկերությունը խորհուրդ է տալիս այլ հարթակներում չօգտագործել նույն մուտքային տվյալները:

2.6.Եթե Հաճախորդի մուտքային տվյալները գողացվել, հրապարակվել, կորել կամ վերջինիս կողմից մոռացվել են, ապա Հաճախորդը պարտավորվում է էլեկտրոնային փոստի կամ հեռախոսազանգի միջոցով անմիջապես տեղեկացնել Ընկերությանը՝ հաշիվը արգելափակելու կամ գաղտնաբառի վերանայման նպատակով: Հաշվի արգելափակման դեպքում Հարթակից օգտվելու համար Հաճախորդը կրկին պետք է գրանցվի Հարթակում։

2.7.Եթե Հաճախորդի կողմից կցված վճարային քարտը գողացվել է և/կամ խարդախորեն օգտագործվում է երրորդ անձի կողմից, ապա Հաճախորդը այդ մասին անհապաղ տեղեկացնում է Ընկերությանը, ինչպես նաև ձեռնարկում է համապատասախան այլ միջոցներ (տեղեկացնում է քարտը սպասարկող բանկին, ոստիկանությանը):


3.Պատվերների ձևակերպան կարգը և իրականացման պայմանները

3.1.Հաճախորդը նախքան Պատվերի գրանցելը ընտրում է Ապրանքը :

3.2.Հարթակով Պատվեր գրանցելուց առաջ Հաճախորդն իր կողմից ընտրված Ապրանքը տեղադրում է զամբյուղի մեջ և մինչև Պատվերի հաստատումը կարող է փոփոխել՝ ավելացնել կամ պակասեցնել Ապրանքների տեսակը և քանակը:

3.3.Հաճախորդը Պատվերը ձևակերպելիս պարտավորվում է տրամադրել հավաստի և անհրաժեշտ տեղեկություններ` այդ թվում առաքման ճիշտ և հստակ հասցե:

3.4.Հաճախորդը Պատվերը ձևակերպելու ընթացքում ծագած խնդիրների լուծման համար կարող է կապ հաստատել ընկերության զանգերի կենտրոնի/աջակցության ծառայության հետ:

3.5.Հաճախորդն իրավունք ունի Պատվերը չեղարկել միայն Օգտատիրոջ համաձայնությամբ․

-այլ Ապրանքների դեպքում՝ նախքան Առաքչի կողմից այն Օգտատիրոջից վերցնելը:

3.6.Հաճախորդը, Պատվերը գրանցելուց հետո, իրավունք ունի փոփոխել՝ ավելացնել կամ պակասեցնել Ապրանքների տեսակը և քանակը՝ միայն Օգտատիրոջ համաձայնությամբ:

3.7.Ընկերությունը Պատվերը անմիջապես փոխանցում է համապատասխան Օգտատիրոջը, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն օֆերտայում: Եթե որևէ պատճառով առաքումը հնարավոր չէ կազմակերպել, ապա Ընկերությունը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում այդ մասին տեղեկացնում է Հաճախորդին:

3.8.Պատվերը Օգտատիրոջը փոխանցվելուց հետո Ապրանքի առաքումը կազմակերպվում է Առաքչի կողմից Հարթակի միջոցով Պատվերի և Հաճախորդի վերաբերյալ ստացված տվյալների հիման վրա:

3.9.Առաքումներն իրականացվում են ՀՀ տարածքում Հարթակում ներկայացված ցանկով սահմանված պայմաններով։

3.10.Ապրանքը ստանալու պահին Հաճախորդը Առաքչի ներկայությամբ պարտավոր է ստուգել ստացված Ապրանքների համապատասխանությունը (տեսականի, քանակ, արտաքին փաթեթավորում, որակ և այլն):

3.11.Եթե Հաճախորդը չի գտնվում իր կողմից նշված հասցեում, ապա Առաքիչը 10 րոպե սպասելուց հետո կարող է հեռանալ: Այս դեպքում, ինչպես նաև Հաճախորդի կողմից սխալ հասցե տրամադրելու հետևանքով առաքումը չիրականացվելու համար Ընկերությունը ազատվում է պատասխանատվությունից, իսկ Հաճախորդը պարտավորվում է վճարել ինչպես տվյալ, այնպես էլ նոր հասցեով իրականցված առաքման ծառայության համար:

3.12.Հաճախորդն իրավունք ունի պահանջել թերություններով առաքված Ապրանքի վերադարձ կամ փոխարինում՝ համապատասխան ՀՀ օրենսդրության: Ապրանքը չփոխարինելու դեպքում՝ հաճախորդն իրավունք ունի ստանալ վճարված գումարը:

3.13.Եթե Ապրանքի համար սահմանված է երաշխիքային ժամկետ, Հաճախորդն իրավունք ունի ապրանքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել, եթե թերությունները հայտնաբերվել են երաշխիքային ժամկետի ընթացքում:

3.14.Օֆերտայի 3.12, 3.13 կետերով սահմանված պահանջները ներկայացնելու ցանկություն ունեցող Հաճախորդը պետք է կապ հաստատի Ընկերության զանգերի կենտրոնի հետ՝ ուղղորդման նպատակով։

4.Վճարումներ

4.1.Ապրանքի գինը նշված է ՀՀ դրամով և ներառում է ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր հարկերը: Հաճախորդի հարմարավետության համար, Հաճախորդի ցանկությամբ, Ապրանքի գինը որպես ուղենիշ ՀՀ դրամի հետ զուգահեռաբար կարող է արտահայտվել նաև այլ արժույթով՝ հաշվարկված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված փոխարժեքով։

4.2.Ապրանքի համար Հաճախորդը վճարումը իրականացնում է ՀՀ դրամով անկանխիկ կամ կանխիկ եղանակով:

4.3. Ապրանքի գինը չի ներառում առաքման ծառայությունների վճարը։

4.4.Հաճախորդը առաքման ծառայությունների համար վճարում է Ապրանքների համար վճարումը կատարելու պահին։

4.5.Հաճախորդը պարտավոր է վճարել Պատվերների դիմաց ձևավորված և Հաճախորդի համար տեսանելի ամբողջ գումարը։ Առցանց եղանակով վճարելու դեպքում ամբողջ գումարը չվճարելու պարագայում Պատվերը չի հաստատվում:

4.6.Ընտրելով անկանխիկ եղանակով վճարման տարբերակը՝ Հաճախորդը հաստատում է, որ տեղյակ է և համաձայն երրորդ անձ հանդիսացող բանկերի կամ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կանոնների հետ, և որ Ընկերության նկատմամբ վերջիններիս կողմից սահմանված պայմանների հետ կապված որևէ առարկություն և/կամ պահանջ չունի:

5.Պատասխանատվություն

5.1.Կողմերը պարտավորությունների չկատարման կամ անպատշաճ կատարման համար պատասխանատվություն են կրում` Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

5.2. Սույն օֆերտայի 2.8 և 2.9 կետերով նախատեսված դեպքերում Ընկերությունը որևէ պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց անունից գրանցված Հաճախորդի ինքնության, ինչպես նաև հաշվի օգտագործման համար:

5.3.Ընկերությունը պատասխանատու չէ Հաճախորդի կողմից տրամադրված տվյալների ճշտության և վավերականության համապատասխանության և դրանց պատճառով առաջացած հետևանքների համար:

5.4.Ընկերությունը Հաճախորդի և Օգտատիրոջ, Հաճախորդի և Առաքչի, Առաքչի և Օգտատիրոջ, միջև ծագող պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է կրում միայն այն մասով, որը կապված է իր կողմից Հարթակը սպասարկելու, Պատվերը գրանցելու և փոխանցելու հետ, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն օֆերտայում:

5.5. Ապրանքի որակի, քանակի այլ որակական հատկանիշների, ինչպես նաև Առաքման ծառայության պատշաճության համար պատասխանատվություն են կրում Օգտատերը և/կամ Առաքիչը։

6.Ֆորս Մաժոր

6.1.Կողմերն ազատվում են սույնով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման պատասխանատվությունից, եթե այն առաջացել է անհաղթահարելի ուժի հետևանքով, ներառյալ բայց չսահմանափակված` հրդեհի, ջրհեղեղի, երկրաշարժի, պետական մարմինների գործողությունների կամ անգործությունների (մասնավորապես արժութային օպերացիաների սահամանափակումները), զինված գործողությունների հետևանքով, եթե այդ հանգամանքները ուղղակիորեն ազդել են սույն Օֆերտայի կատարման վրա: Նշված հանգամանքների վրա հասնելու դեպքում պարտավորությունների կատարումը հետաձգվում է այն ժամանակահատվածով, որի ընթացքում գործել են այդ հանգամանքները:

6.2.Կողմը, որը անկարող է կատարել պարտավորությունները ֆորս մաժորային հանգամանքի հետևանքով, պարտավոր է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր ծանուցել մյուս կողմին այն հանգամանքների ծագման և/կամ դադարման մասին, որոնք խոչընդոտում են իրականացնելու իր պարտավորությունները: Փաստերը, որոնք մատնանշում է համապատասխան կողմը իր վերը նշված ծանուցման մեջ, պետք է հաստատված լինեն իրավասու մարմնի կողմից:

7.Վեճերի լուծում

7.1. Սույն օֆերտայի շրջանակներում ծագած բոլոր վեճերը, տարաձայնությունները և պահանջները, ներառյալ՝ դրա կատարմանը, խախտմանը, դադարեցմանը կամ անվավերությանը վերաբերող, ենթակա են կարգավորման` կողմերի միջև բանակցությունների և խորհրդակցությունների ճանապարհով, իսկ դրանցում հաջողության չհասնելու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության իրավասու դատական ատյաններում:

7.2.Հաճախորդի կողմից Ընկերությանը կամ Օգտատերերին կամ Առաքիչներին ուղղված դիմում/բողոքները կարող են ներկայացվել.

-գրավոր կարգով՝ info@murmur.am էլեկտրոնային հասցեին կամ Ընկերության փոստային հասցեին ուղարկելու միջոցով:

7.3.Ընկերությունն իր միջոցներով կկազմակերպի Հաճախորդի դիմում/բողոքի ուղղորդումը ճիշտ հասցեատիրոջը։

8.Եզրափակիչ դրույթներ

8.1.Ընկերությունն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ Օֆերտայում միակողմանիորեն կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որի մասին Հաճախորդը կծանուցվի Ընկերության կայքէջից: Տվյալ դեպքում Ընկերությունը հորդորում է Հաճախորդին մինչև Պատվեր կատարելը համոզվել, որ փոփոխություններն իր համար ընդունելի են:

8.2.Փոփոխությունները համարվում են ընդունված Փոփոխությունների կատարման պահին առկա Հաճախորդների կողմից Հարթակի միջոցով Պատվեր կատարելու պահից ։

8.3.Հաճախորդը սույնով անվերապահորեն ընդունում է, որ տարբերակների միջև հակասության դեպքում գործում է վերջին ամսաթվով հրապարակված Օֆերտան։

8.4.Ընկերությունն իրավունք ունի ամբողջությամբ կամ մասամբ զիջել Հաճախորդի կողմից ընդունված Օֆերտայով ամրագրված իր իրավունքները կամ փոխանցել իր պարտավորություններն այլ անձի` առանց Հաճախորդի համաձայնության:

8.5.Հաճախորդն իրավունք չունի իր իրավունքները և պարտավորությունները փոխանել երրորդ անձի` առանց Ընկերության համաձայնության:

8.6.Օֆերտայի որևէ դրույթ անվավեր կամ առոչինչ ճանաչվելու դեպքում մնացած դրույթները չեն փոփոխվում և մնում են ուժի մեջ:

8.7.Օֆերտան կազմված է հայերեն լեզվով, սակայն կարող է թարգմանվել և հրապարակվել նաև այլ լեզուներով: Հայերենի և այլ լեզվով տարբերակների միջև հակասության դեպքում գերակա է հայերեն տարբերակը: